Radio Japan 2000

 

 Radip Japan, 11.06.2000,  9660 kHz

Radio Japan, 12.11.2000, 9660 kHz

 

Radio Japan  20.06.2000, 9660 kHz

 

QSL-2000